Współpraca Subiekta 5 z systemem sprzedaży mobilnej PreSell / PalmOS

Dodatkowe informacje na temat systemu sprzedaży mobilnej PreSell:
http://www.ekspert.szczecin.pl/mobilne.html

Opis modułu nex_ps.

Zastosowanie
-------------
Zadaniem modułu nex_ps jest wymiana danych między subiektem 5 a systemem sprzedaży
mobilnej PreSell firmy Ekspert.
Moduł wspiera pracę w trybie preselling i vanselling.
Eksportuje wszystkie niezbędne informacje i pobiera zebrane w terenie
zamówienia i/lub faktury,wz,paragony.


Wymagania
----------
Moduł nex_ps do poprawnego działania wymaga programu
Subiekt 5 Euro w wersji 1.02 lub wyższej.
Eksportowane/importowane pliki pobierane/generowane są przez moduł
"presell coundit" w wersji 1.7.16 lub wyższej. Moduł ten stanowi składnik
oprogramowania Presell. Dokładniejszych informacji na temat oprogramowania
Presell udziela firma Ekspert: http://ekspert.szczecin.pl/mobilne.html


Instalacja
----------
Instalacja modułu polega na rozpakowaniu pliku nex_ps.zip
do katalogu "system" subiekta 5 euro (np. c:subiekt5system)

Po rozpakowaniu - w katalogu system powinny się znaleźć 2 pliki app:
nex_ps.app i nex_ps_i.app
W podkatalogu "presell" powinien znaleźć się również plik
konfiguracyjny nex_ps.cfg i podkatalog "struct" zawierający szablony plików
wymiany (s_*.dbf).

Następnie należy skorzystać z opcji Administrator -> różne ->
Menedżer zestawień własnych APP.
Na tabeli modułów - klawiszem INSert należy dodac obydwa moduly:
nex_ps.app - export danych do PreSell-a
nex_ps_i.app - import danych z PreSell-a

Po podłączeniu - w zależności od wcześniejszego wyboru - moduły dostępne są w menu:
Sprzedawca -> różne -> Własne...
i/lub
Szef -> Zestawienia -> Własne...


Konfiguracja
------------
Konfiguracja modułu w całości odbywa się poprzez plik konfiguracyjny nex_ps.cfg
dostępny w katalogu "subiekt5systempresell"

Plik konfiguracyjny jest plikiem tekstowym. Linie puste i zaczynające się od znaku hash (#)
są ignorowane. Wszystkie parametry zawarte w przykładowym pliku konfiguracyjnym muszą być zdefiniowane.
Kolejność parametrów nie ma znaczenia.

W pliku znajdują się dwa rodzaje parametrów.
Parametry globalne - opisujące ogólne zachowanie się modułu
Parametry urządzeń - służące do konfiguracji na poziomie pojedynczego urządzenia palm.

Parametry globalne - umieszczone na początku pliku (kwestia czytelności) mają postać:
nazwa_parametru=wartosc parametru

Parametry urządzeń mają postać:
X:nazwa_parametru=wartosc parametru
gdzie X jest numerem palma.
W przykładowym pliku konfiguracyjnym zdefiniowane są wszystkie parametry globalne
i parametry dla urządzenia palm o numerze 1.
Definiowanie kolejnych urządzeń polega na zwiększeniu wartości globalnego parametru il_palm
i powieleniu wszystkich parametrów urządzeń.

Wszystkie parametry opisane są w przykładowym pliku nex_ps.cfgSchemat działania
-----------------

Działanie całego systemu sprzedaży mobilnej wymaga aby:

a. moduł nex_ps był poprawnie zainstalowany i skonfigurowany,
b. urządzenie palm ma zainstalowany program PreSell,
c. komputer, który będzie służył do przesyłania danych na palmy ma zainstalowane oprogramowanie
palmdesktop, presell coundit i uruchomiony moduł HotSync
(czerwono niebieskie kółko ze strzałkami w zasobniku systemowym)

Punkty b i c - szczegółowych informacji udziela firma Ekspert.

Poszczególne etapy zbierania zamówień/dokumentów:


1. Subiekt 5:
Uruchomienie modułu eksportu danych, wybór urządzenia -> generacja plików
do katalogu określonego w konfiguracji nex_ps.cfg (parametr do_palma_dir).
Domyslnie jest to katalog c:preselldo_palma[katalog urządzenia],
gdzie [katalog urządzenia] to np. 000000P1
(czyli identyfikator palma (palm_id) poprzedzony zerami o łącznej długosci 8 zmaków).
Katalog musi byc założony ręcznie.

2. uruchomienie funkcji synchronizacji - aplikacja HotSync na palmie

3. praca w programie presell - wystawianie zamówień / dokumentów

4. ponowne uruchomienie funkcji synchronizacji - aplikacja HotSync na palmie

5. Subiekt 5:
Uruchomienie modułu importującego dane, wybór urządzenia -> wczytanie danych z katalogu
określonego w konfiguracji (parametr z_palma_dir + [katalog urządzenia])
Moduł importujący tworzy plik z zamówieniami w formacie subiekta. Wyświetla jego nazwę
i proponuje automatyczne uruchomienie funkcji komunikacji Subiekta celem dodania
zamówień/dokumentów do bazy programu.Uwagi dodatkowe
------------------
W przypadku domyślnego trybu pracy urządzenia - presellingu -
możliwe jest wystawianie wyłącznie zamówień od klienta.
W tym trybie - do urządzenia nie są przekazywane informacje o aktualnej numeracji zamówień,
nie są również z palma pobierane numery dokumentów.
Numery w subiekcie zostaną nadane automatycznie w chwili importu, zgodnie z ustalonym
schematem numeracji. Warto zwrócić uwagę, że dokumenty mają ustawioną serię zgodną
z identyfikatorem palma, co powoduje, że niejako każdy palm ma własną numerację.


W przpadku, gdy dane urządzenie pracuje w trybie vanselingu i służy do wystawiania
dokumentów ścisłego zarachowania, prawidłowa numeracja ma kluczowe znaczenie.
Dokumenty drukowane na miejscu u klienta muszą mieć taką samą numerację jak
dokumenty zaimportowane do programu Subiekt 5.W związku z powyższym, należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

- zmienna wzor_numeracji powinna być ustawiona w ten sposób, aby numery dokumentów drukowane
w terenie były zgodne z numerami w programi Subiekt
Zalecana definicja wygląda więc tak:
wzor_numeracji=%N/%V/%Y
co oznacza numer/idpalma/rok

- W subiekcie, każde z urządzeń powinno mieć przydzielony osobny magazyn

- zalecane jest aby numeracja była roczna (nie miesięczna)

- numery dokumentów z palma będą miały ustwioną serię zgodnie z identyfikatorem palma
(dlatego identyfikator powinien mieć do 3 znaków)

- między załadowaniem a rozładowaniem urządzenia generalnie nie powinno wystawiać się
dokumentów na magazynie danego palma (choć jest to teoretycznie możliwe - palm ma numerację z identyfikatorem palma jako seria dokumentu, dokumenty wystrawiane ręcznie nie mają serii)
Ze względu na zachowanie porządku w stanach magazynowych odstępstwo od powyższej
reguły, może być użyte tylko z należytą rozwagą.